ทำเนียบบุคลากรอำเภอโพนทอง

 

   
นายพูนศักดิ์  ซาเหลา
เกษตรอำเภอโพนทอง
 
     
นายผดุงศักดิ์  สตารัตน์ นายพิชัย  พรหมนารท นายชาญณรงค์  รัตนตรัยวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
     
นายสงคราม  วีระพล นางรัตนา  วงษ์สีดาแก้ว นายสุภานุวัฒน์  สุริโย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ เจ้าพนักงานการเกษตร  ชำนาญงาน
     
น.ส.ณะที  นาห้วยล้อม นายอภิรัฐ  ชูศรีพัฒน์ นายทองพูน  ทับทิมดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตร  ชำนาญงาน
     
นายนนทวัฒน์  พังไธสง นางสุนันทา  ชายสวัสดิ์ นางจตุพร  พลเยี่ยม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน พนักงานพิมพ์
     
  นายสนธยา  นาเมืองรักษ์  
  เจ้าพนักงานธุรการ