สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง

 

------เจ้าปู่กุดเป่งศักดิ์สิทธิ์  แหล่งผลิตยางพารา  ตระการตาลอยกระทง  มั่นดำรงภาษาถิ่น  น่ายลยินแหลมพยอม  อุดมพร้อมลำนำยั้ง--------

 
หน้าแรก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชุม DM งานภัยธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว กลุ่มงานศูนย์บริการฯ  

    นายประดิษฐ์ อินทา

   เกษตรอำเภอโพนทอง

ประกาศ เรื่อง การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2556 (ในช่วงกำหนดเวลา วันที่ 1-30 มกราคม ของทุกปี) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.) ที่รับจดทะเบียน โดยทำการยื่นแบบคำขอดำเนินการต่อ (แบบ สวช.03) และแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน พร้อมทั้งแสดงเอกสารสำคัญ จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 

        1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2)
        2. เอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการ (ท.ว.ช.3)
       3. ข้อบังคับ หรือ ข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
       4. แผนประกอบการ
       5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแบบ
       6. บันทึกแจ้งความ (ในกรณี ท.ว.ช.2/ท.ว.ช.3 สูญหาย) ากไม่มาต่อทะเบียน 2 ปี ติดต่อกันจะถูกเพิกถอนทะเบียน

    นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร์

    อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

 
  ประกาศ เรื่อง  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/2556  (รอบที่ 2)  เริ่มตั้งแต่วันที่ 4  มกราคม -- 31 พฤษภาคม  2556  ณ  ำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ  พร้อมทั้งเอกสารการขึ้นทะเบียน  ดังต่อไปนี้
                 1.
บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง และสำเนา)
                 2.
ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง และสำเนา)
                 3. ทะเบียนเกษตรกร ( ทบก. 02)
             
  4.
ภาพถ่ายแปลงปลูกพืชที่ขึ้นทะเบียนพร้อมเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนแปลงนั้น โดยผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อข้างหลังภาพ และระบุวัน เดือน ปี ที่ถ่ายภาพดังกล่าว ทั้งนี้ ความจำเป็นในการใช้ภาพถ่ายเป็นหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบลตามสถานการณ์และสภาพพื้นที่

        ข้อมูลทั่วไป

สารสนเทศในหน่วยงาน

 
    ข้อมูลอำเภอโพนทอง ---โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ---ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
     บทบาทหน้าที่ ---โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
    โครงสร้างอัตรากำลัง ---ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง  
    ข้อมูลสถาบันฯ ---ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร  
    ข้อมูลวิสาหกิจฯ    
    ศูนย์บริการฯ    
    ข้อมูลวิสาหกิจฯ

ภาพกิจกรรม

   
    ศูนย์บริการฯ    
     

สถิติการเกษตร

... วันที่  11 ธันวาคม 2555 นายสนั่น วรินทราวาท นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอโพนทอง (ก.ช.ภ.อ.) ณ ห้องประชุมอำเภอโพนทอง ...

...นายประดิษฐ์ อินทา เกษตรอำเภอโพนทอง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง ได้เข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ...

...เมื่อวันที่  3 - 8  ธันวาคม 2555                   ว่าที่ร.ต.อิสระพงศ์  ไตรศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง ได้จัดเวทีประชาคม..

 

...เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน 2555 นายประดิษฐ์ อินทา เกษตรอำเภอโพนทอง ได้ออกตรวจความเรียบร้อย จุดรับจำนำข้าว ในเขตพื้นที่อำเภอโพนทอง...

   
 พื้นที่ปลูกข้าว ปี 2554/55    
 พื้นที่ข้าวนาปรัง ปี 2554/55    
 พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจปี2555/56    
 อาชีพการเกษตร    
 แผนพัฒนาการเกษตร ปี 2555    

 งานสถาบันเกษตรกร ปี 2555

...นางสาวณะที นาห้วยล้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง ได้จัดอบรมเกษตรกร โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดู(ในวงบ่อซีเมนต์)...

 

 

...สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมสัมนาเผยแพร่ผลงานในรอบปี 2555 และแผนการดำเนินงานในปี 2556 ของสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง โดยได้เชิญผู้นำท้องถิ่นรวมทั้งกำนันทุกตำบล...

 

...สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง ร่วมกับโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ได้จัดงาน วันสาธิตการบำรุงตอโดยการใช้ริปเปอร์ฝังปุ๋ยและพรวนอเนกประสงค์ ประจำปี 2556 ขึ้น ณ.บริเวณแปลงปลูกอ้อยของเกษตรกร ตำบลแวง อ.โพนทอง โดยมี นายประดิษฐ์ อินทา เกษตรอำเภอโพนทอง ...

...เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)...

   
  แผนปฏิบัติงานปี 2555      
  งานโครงการ ปี 2555    
 สภาเกษตรอำเภอโพนทอง    
 อาสาสมัครเกษตร (อกม.)    
 

...เมื่อวันที่ 14 พศจิกายน 2555 ว่าที่ร.ต.อิสระพงศ์ ได้ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบความเสียหายด้านพืช...

...เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน 2555  นายอภิรัฐ ชูศรีพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ...

...เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน 2555                   นายชาญณรงค์ รัตนไตรวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ...

...เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555  นายสุรศักดิ์ ศิริภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ออกติดตาม การดำเนินการ  ...

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนบนของฟอร์ม

ส่วนล่างของฟอร์ม

 

หน่วยงานในสังกัด
กษจ.ร้อยเอ็ด

 

หน่วยงานอำเภอโพนทอง

 

หน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอำเภอโพนทอง

 

 

 
 
 
 
 

...เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอโพนทอง โดยนายอำเภอได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ อินทา      เกษตรอำเภอโพนทอง...

...เมื่อวันที่  23 26 มกราคม 2556  นายอภิรัฐ ชูศรีพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง ร่วมกับทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆ ได้เข้าร่วมประกวดจัดสวนพืชผักสมุนไพร ในงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2556 ...

 

 

 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 นายประดิษฐ์ อินทา เกษตรอำเภอโพนทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมบริจาคโลหิตกับทางศูนย์โลหิตแห่งชาติ...

 GIFT BLOOD SAVE LIFE  - ให้โลหิต ให้ชีวิต

 

 
จำนวนผู้เข้าชม

 

พุทธสุภาษิต
 สอนใจทำความดี

อัตตาหิ อัตตโน นาโถ

"ตนนั่นแล เป็นทึ่พึ่งแห่งตน"

 

 
สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง  
โทรศัพท์ 0-4357-1462  
E-mail : sontaya2520@hotmail.com  
ที่ปรึกษา : นายประดิษฐ์  อินทา  เกษตรอำเภอโพนทอง  
จัดทำโดย :     นายสนธยา นาเมืองรักษ์  เจ้าพนักงานธุรการ  -  ว่าที่ร.ต.อิสระพงศ์ ไตรศร นวส.ปฏิบัติการ